Het kantoor

Rube & Wijnveld Advocaten is een jong en eigentijds advocatenkantoor met als missie op een toegankelijke en betaalbare wijze de hoogste kwaliteit juridische diensten te leveren. Wij werken zowel voor particulieren, het bedrijfsleven als de overheid. Gemene deler is dienstverlening voor een toegankelijke prijs.

Wij begeleiden onze cliënten in adviestrajecten en procedures waar overheden een rol spelen. Denk daarbij aan een geschil over een bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning, of de begeleiding bij een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject.

Ook kunt u bij ons terecht voor vastgoed gerelateerde kwesties, zoals advies over een huurovereenkomst voor bedrijfs- of woonruimte, juridische bijstand in huurgeschillen bij de rechter, een verschil van mening over bijvoorbeeld eigendomsrecht, erfpacht, appartementsrechten of erfdienstbaarheden, of een burengeschil. Wij zijn onze cliënten ook van dienst met meer algemene contractuele vraagstukken.

Rube & Wijnveld Advocaten verzorgt ook onafhankelijke conflictbemiddeling in de vorm van mediation op een breed terrein aan zakelijke en particuliere onderwerpen. Het gaat daarbij om arbeids- en samenwerkingsgeschillen (binnen bedrijven, overheden of tussen aandeelhouders, vennoten, maten en partners), maar ook het begeleiden van geschillen over huur-, woon-, en vastgoedrecht, burengeschillen en kwesties over bijvoorbeeld erfrechtelijke of zakelijke verdeling, (bedrijfs)opvolging en uitkoop behoren tot ons werkgebied.

Werkgebieden

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht bevindt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft valt onder het omgevingsrecht. Wij behandelen zaken variërend van bezwaar- en beroep tegen handhaving door het bestuursorgaan tot bestemmingsplanprocedures en van de aanvraag van een omgevingsvergunning tot de begeleiding bij een milieueffectrapportage.

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen het openbaar bestuur en de samenleving regelt. Wij helpen cliënten onder meer bij het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject, geschillen met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), of het verkrijgen en vaststellen van subsidies. Ook wanneer een overheid meent dat een vergunningsvoorschrift is overtreden en daar op handhaaft kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht.

Bouwrecht

Bouwrecht is de juridische kant van het realiseren van onroerend goed (gebouwen). Het rechtsgebied omvat zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten. Wij verzorgen onder meer de begeleiding bij het verkrijgen van de juiste (omgevings)vergunningen, maar ook het opmaken van overeenkomsten met architecten en aannemers (aanneming van werk), of de huurovereenkomst (zie ook huurrecht).

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een verzamelterm voor alle rechten rechten op een onroerende zaak. Dat begint bij het eigendomsrecht. Eigendom kan verder beperkt worden met zogenoemde beperkte rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of appartementsrechten. Deze beperkingen van het eigendomsrecht zijn niet altijd even duidelijk en daar kan verschil van inzicht over ontstaan. Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten bij de geschillen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten van onroerende zaken, geschillen in het burenrecht of de interpretatie van beperkte rechten als erfdienstbaarheden of  appartementsrechten.

Huurrecht

Onze werkzaamheden op het gebied van huurrecht zijn divers en hebben onder andere betrekking op de kwalificatie van de huurovereenkomst, het opstellen en beoordelen van (nieuwe) huurovereenkomsten, huurincasso, gebreken, huurprijzen en servicekosten, dringende werkzaamheden, renovatie, overlast, onderhuur, medehuur en huurbeëindiging. Ook (contractuele) bestemmingskwesties, indeplaatsstellingen en afwijkende bedingen behoren tot ons werkterrein. Rube & Wijnveld Advocaten heeft verder een focus op de Warmtewet en op duurzaamheidsvraagstukken bij huur en verhuur van onroerende zaken.

Algemeen civiel

Algemeen civielrecht regelt in algemene zin de verhouding tussen diverse (private) partijen. Zo kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten onder meer terecht voor het opstellen van een overeenkomst, het opstellen van algemene voorwaarden, de incasso van een factuur en het leggen van een beslag.

Social media

Actualiteiten

 • (Gedeeltelijke) terugbetaling door verhuurder van waarborg woonruimte na toetsing van een eindinspectiebeding wegens strijd met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen.

  De rechtbank Amsterdam heeft in maart 2024 uitspraak gedaan in een huurzaak over een eindinspectiediscussie bij de verhuur van woonruimte.

  Read more »

 • Aflevering 3 (seizoen 3): Een nieuwe kijk op handhaving

  Deze podcast praten we onder andere over handhaving. En in het bijzonder dat de Afdeling bestuursrechtspraak de wenselijkheid van handhavend

  Read more »

 • Aflevering 2 (seizoen 3): De (proces)kostenveroordeling: krijgt de verliezer de rekening?

  Nee, slechts voor een deel. In Nederland is een proceskostenveroordeling in een gerechtelijke procedure meestal niet kostendekkend. Procederen kost de

  Read more »

 • Aflevering 1 (seizoen 3): Evident privaatrechtelijke belemmeringen

  Mijn buurman heeft een vergunning om zijn schuur op mijn perceel te bouwen! De buren mogen van de gemeente een

  Read more »

 • Aflevering 8 (seizoen 2): De evenredige woningsluiting

  In dit blog worden twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken over woningsluitingen op last

  Read more »

 • Opkoopbescherming

  Dringend eigen gebruik bij sloop en nieuwbouw van verhuurde woonruimte

  In aflevering 7 van seizoen 2 werd in de Juridisch Café podcast door Martijn Alberts een arrest van de Hoge

  Read more »

 • Staatsrecht

  Aflevering 7 (seizoen 2): Controversiële wetgeving na de val van een kabinet. Wat is dat?

  De val van het kabinet Rutte IV in juli 2023 heeft veel vragen opgeleverd en voor veel beroering gezorgd. Hoe

  Read more »

 • Huur van woonruimte: vaststelling aanvangshuurprijs en wel of geen huurprijsvermindering vanwege schimmel in het gehuurde?

  Sommige gepubliceerde huuruitspraken zijn baanbrekend of lezen weg als een spannend boek. Andere uitspraken zijn alledaags maar daardoor niet minder

  Read more »

 • vergunningvrij bouwen

  Aflevering 6 (seizoen 2): Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een vloek of zegen?

  Er gaat veel gebeuren op 1 januari 2024 in de bouw- en vastgoedsector. Naast de invoering van de Omgevingswet staat

  Read more »

 • Aflevering 5 (seizoen 2): Is er onderscheid tussen overtreder en dader bij een bestuurlijke boete?

  In deze aflevering van Het Juridisch Café bespreken wij de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel over de vraag of er

  Read more »

Jan Rube

mr.drs. J.Chr. Rube Advocaat partner

Jan Rube (1982) werd in 2008 beëdigd als advocaat. Jan studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) en in 2008 aan dezelfde universiteit in de politicologie (specialisatie bestuur en beleid).

Frank Wijnveld

mr. F. Wijnveld Advocaat partner

Frank Wijnveld is in augustus 2012 beëdigd als advocaat. Frank is in 2010 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het Nederlands recht (staats- en bestuursrecht). Frank is afgestudeerd op het onderwerp: Het Bibob-advies in het licht van de vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb.

Martijn Alberts

mr.M.J. Alberts Advocaat partner

Martijn Alberts is in augustus 2013 beëdigd als advocaat. Hij heeft de afstudeerrichting Privaatrecht gedaan binnen de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is afgestudeerd in het huurrecht op het onderwerp: ‘de tijdelijke verhuur van woonruimte en de rol van de huurbescherming’.