Het kantoor

Rube & Wijnveld Advocaten is een jong en eigentijds advocatenkantoor met als missie op een toegankelijke en betaalbare wijze de hoogste kwaliteit juridische diensten te leveren. Wij werken zowel voor particulieren, het bedrijfsleven als de overheid. Gemene deler is dienstverlening voor een toegankelijke prijs.

Wij begeleiden onze cliënten hoofdzakelijk in procedures waar overheden een rol spelen. Denk daarbij aan een geschil over een bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning, of de begeleiding bij een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject.

Ook kunt u bij ons terecht voor vastgoed gerelateerde geschillen, zoals een verschil van mening over "zakelijke rechten" (bijvoorbeeld eigendom, erfpacht, appartementsrechten of erfdienstbaarheden), of een geschil over een huurovereenkomst.

Rechtsgebieden

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht bevindt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft valt onder het omgevingsrecht. Wij behandelen zaken variërend van bezwaar- en beroep tegen handhaving door het bestuursorgaan tot bestemmingsplanprocedures en van de aanvraag van een omgevingsvergunning tot de begeleiding bij een milieueffectrapportage.

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen het openbaar bestuur en de samenleving regelt. Wij helpen cliënten onder meer bij het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject, geschillen met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), of het verkrijgen en vaststellen van subsidies. Ook wanneer een overheid meent dat een vergunningsvoorschrift is overtreden en daar op handhaaft kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht.

Bouwrecht

Bouwrecht is de juridische kant van het realiseren van onroerend goed (gebouwen). Het rechtsgebied omvat zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten. Wij verzorgen onder meer de begeleiding bij het verkrijgen van de vereiste (omgevings)vergunningen, maar ook het opmaken van overeenkomsten met architecten en aannemers, of de huurovereenkomst.

Zakelijke rechten

Zakelijke rechten zijn de rechten op een zaak of een goed. Dat begint bij het eigendomsrecht. Eigendom kan verder beperkt worden met zogenoemde beperkte rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of appartementsrechten. Deze beperkingen van het eigendomsrecht zijn niet altijd even duidelijk en daar kan verschil van inzicht over ontstaan. Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten bij de geschillen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten van onroerende zaken, geschillen in het burenrecht of de interpretatie van beperkte rechten als erfdienstbaarheden of  appartementsrechten.

Strafrecht

Rube & Wijnveld Advocaten staat cliënten bij in strafrechtelijke procedures en in het bijzonder bij vermeende (strafrechtelijke) overtredingen van de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet economische delicten en zogeheten "Mulder-zaken" (administratieve boetes).

Algemeen civiel

Algemeen civielrecht regelt in algemene zin de verhouding tussen diverse (private) partijen. Zo kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten onder meer terecht voor het opstellen van een (huur)overeenkomst, het opstellen van algemene voorwaarden, de incasso van een factuur en het leggen van een beslag.

Social media

Actualiteiten

 • Corona

  Coronawet steun van de Eerste Kamer

  De Eerste kamer heeft 26 oktober 2020 vergaderd over de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: ‘Coronawet) en

  Read more »

 • Seafood Shop

  Last onder bestuursdwang Seafood Shop vernietigd

  Op 14 oktober 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van de Seafood Shop opgelegde handhavingsbesluit deels gegrond verklaard. Hoewel de Afdeling van mening blijft dat de Seafood Shop Horeca-1 is en geen detailhandel, gaat het te ver dat er helemaal geen broodje vis of een haring verkocht mocht worden.
 • Corona-helpdesk

  Corona-helpdesk Rube & Wijnveld Advocaten

  Voor vragen over de (juridische) gevolgen van de Corona-crisis voor uzelf of uw bedrijf kunt u vanaf heden contact opnemen

  Read more »

 • Corona

  Aanvullende maatregelen tegen het coronavirus

  Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de bestrijding van het coronavirus. De reeds op 15

  Read more »

 • Vakantieverhuur

  Kruimelvergunning ten behoeve van parkeren

  Met een “kruimelvergunning” kunnen bepaalde afwijkingen van het bestemmingsplan die zien op het gebruik van een bestaand gebouw alsnog worden vergund. Uit

  Read more »

 • Huisvestingsverordening van Amsterdam deels onverbindend

  De Huisvestingsverordening van Amsterdam is deels onverbindend. Dat heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld in de uitspraak van

  Read more »

 • Gevolgen van het niet (volledig) doorzoeken van een woning door een toezichthouder

  Elke woningeigenaar kan te maken krijgen met een toezichthouder. Een toezichthouder controleert mede of de woning wordt onttrokken aan de

  Read more »

 • Het einde van het PAS-tijdperk

  Het Programma Aanpak Stikstof (hierna: “het PAS”) mag niet meer dienen als basis voor toestemming voor projecten die stikstof uitstoten.

  Read more »

 • Het vertrouwensbeginsel vanuit een ander perspectief

  Een beroep op het vertrouwensbeginsel dient op een andere wijze dan voorheen te worden beoordeeld. Dit blijkt uit een recente

  Read more »

 • Een gedoogbeslissing is geen besluit

  Een gedoogbeslissing is geen besluit in de zin van de Awb.  Tot deze conclusie kwam de Afdeling Bestuursrechtspraak van de

  Read more »

Jan Rube

mr.drs. J.Chr. Rube Advocaat partner

Jan Rube (1982) werd in 2008 beëdigd als advocaat. Jan studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) en in 2008 aan dezelfde universiteit in de politicologie (specialisatie bestuur en beleid).

Frank Wijnveld

mr. F. Wijnveld Advocaat partner

Frank Wijnveld is in augustus 2012 beëdigd als advocaat. Frank is in 2010 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het Nederlands recht (staats- en bestuursrecht). Frank is afgestudeerd op het onderwerp: Het Bibob-advies in het licht van de vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb.