Werkgebieden

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bevindt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft valt onder het omgevingsrecht.

Wij behandelen zaken variërend van bezwaar- en beroep tegen handhaving door het bestuursorgaan tot bestemmingsplanprocedures en van de aanvraag van een omgevingsvergunning tot de begeleiding bij een milieueffectrapportage.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen het openbaar bestuur en de samenleving regelt.

Wij helpen cliënten onder meer bij het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject, geschillen met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), of het verkrijgen en vaststellen van subsidies. Ook wanneer een overheid meent dat een vergunningsvoorschrift is overtreden en daar op handhaaft kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht.

Bouwrecht

Het bouwrecht is de juridische kant van het realiseren van onroerend goed (gebouwen). Het rechtsgebied omvat zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten.

Wij verzorgen onder meer de begeleiding bij het verkrijgen van de vereiste (omgevings)vergunningen, maar ook het opmaken van overeenkomsten met architecten en aannemers, of de huurovereenkomst.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een verzamelterm voor alle rechten rechten op een onroerende zaak. Dat begint bij het eigendomsrecht. Eigendom kan verder beperkt worden met zogenoemde beperkte rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of appartementsrechten. Deze beperkingen van het eigendomsrecht zijn niet altijd even duidelijk en daar kan verschil van inzicht over ontstaan.

Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten bij de geschillen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten van onroerende zaken, geschillen in het burenrecht of de interpretatie van beperkte rechten als erfdienstbaarheden of  appartementsrechten.

Huurrecht

Rube & Wijnveld Advocaten heeft ruime ervaring in de advies- en procespraktijk op het gebied van het huurrecht van gebouwde onroerende zaken zoals 230a-bedrijfsruimte (de overige bedrijfsruimte, waaronder kantoorruimte), woonruimte (zelfstandige woningen en kamers) en 290-bedrijfsruimte (zoals winkels, cafés, restaurants, afhaal- of besteldiensten en hotels).

Onze werkzaamheden op het gebied van huurrechtzijn divers en hebben onder andere betrekking op de kwalificatie van de huurovereenkomst, het opstellen en beoordelen van (nieuwe) huurovereenkomsten, huurincasso, gebreken, huurprijzen en servicekosten, dringende werkzaamheden, renovatie, overlast, onderhuur, medehuur en huurbeëindiging. Ook (contractuele) bestemmingskwesties, indeplaatsstellingen en afwijkende bedingen behoren tot ons werkterrein. Rube & Wijnveld Advocaten heeft verder een focus op de Warmtewet en op duurzaamheidsvraagstukken bij huur en verhuur van onroerende zaken. .

Daarnaast bieden wij juridisch advies en bijtstand bij de huur van roerende zaken (denk aan voertuigen of vaartuigen) en huurkwesties van onbebouwde grond en ligplaatsen voor schepen en woonboten.

Algemeen civiel recht

Het algemeen civiel recht regelt in algemene zin de verhouding tussen diverse (private) partijen.

Zo kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten onder meer terecht voor het opstellen van een overeenkomst, het opstellen van algemene voorwaarden, de incasso van een factuur en het leggen van een beslag.

Mediation

Rube & Wijnveld Advocaten verzorgt ook onafhankelijke conflictbemiddeling in de vorm van mediation op een breed terrein aan zakelijke en particuliere onderwerpen. Het gaat daarbij om arbeids- en samenwerkingsgeschillen (binnen bedrijven, overheden of tussen aandeelhouders, vennoten, maten en partners), maar ook het begeleiden van geschillen over huur-, woon-, en vastgoedrecht, burengeschillen en kwesties over bijvoorbeeld erfrechtelijke of zakelijke verdeling, (bedrijfs)opvolging en uitkoop behoren tot ons werkgebied.