Dienstverlening

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bevindt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft valt onder het omgevingsrecht.

Wij behandelen zaken variërend van bezwaar- en beroep tegen handhaving door het bestuursorgaan tot bestemmingsplanprocedures en van de aanvraag van een omgevingsvergunning tot de begeleiding bij een milieueffectrapportage.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen het openbaar bestuur en de samenleving regelt.

Wij helpen cliënten onder meer bij het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject, geschillen met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), of het verkrijgen en vaststellen van subsidies. Ook wanneer een overheid meent dat een vergunningsvoorschrift is overtreden en daar op handhaaft kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht.

Bouwrecht

Het bouwrecht is de juridische kant van het realiseren van onroerend goed (gebouwen). Het rechtsgebied omvat zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten.

Wij verzorgen onder meer de begeleiding bij het verkrijgen van de vereiste (omgevings)vergunningen, maar ook het opmaken van overeenkomsten met architecten en aannemers, of de huurovereenkomst.

Zakelijke rechten

Zakelijke rechten zijn de rechten op een zaak of een goed. Dat begint bij het eigendomsrecht. Eigendom kan verder beperkt worden met zogenoemde beperkte rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of appartementsrechten. Deze beperkingen van het eigendomsrecht zijn niet altijd even duidelijk en daar kan verschil van inzicht over ontstaan.

Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten bij de geschillen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten van onroerende zaken, geschillen in het burenrecht of de interpretatie van beperkte rechten als erfdienstbaarheden of  appartementsrechten.

Strafrecht

Rube & Wijnveld Advocaten staat cliënten bij in strafrechtelijke procedures en in het bijzonder bij vermeende (strafrechtelijke) overtredingen van de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet economische delicten en zogeheten "Mulder-zaken" (administratieve boetes).

Algemeen civiel recht

Het algemeen civiel recht regelt in algemene zin de verhouding tussen diverse (private) partijen.

Zo kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten onder meer terecht voor het opstellen van een (huur)overeenkomst, het opstellen van algemene voorwaarden, de incasso van een factuur en het leggen van een beslag.