Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinde. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Rube & Wijnveld Advocaten, gevestigd te 1018 GW Amsterdam, aan de Sarphatistraat 370, KvK 63160714, de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2021. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina.

U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Persoonsgegevens

Rube & Wijnveld Advocaten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna: “AVG”). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Rube & Wijnveld Advocaten verwerkt.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende doeleinden:

 • Om onze juridische diensten te verstrekken, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Om aan onze verplichtingen te voldoen uit hoofde van de geldende wet- en regelgeving;
 • Het innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Om u op de hoogte te houden over onze business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Werving en selecties (in het kader van sollicitatie)

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.
Delen met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving conform de AVG. Rube & Wijnveld Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Rube & Wijnveld Advocaten, sluit Rube & Wijnveld Advocaten met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiligen

Rube & Wijnveld Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Rube & Wijnveld Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Rube & Wijnveld Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Cookies

De website van Rube & Wijnveld Advocaten; www.rubewijnveld.nl plaatst geen cookies.

Bewaren

De bewaartermijn voor uw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal twintig (20) jaar bedragen, volgens de geldende regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (hierna: “NOvA”) en andere geldende wet- en regelgeving. In het geval u aangeeft dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens langer door Rube & Wijnveld Advocaten worden bewaard, dan zullen wij trachten uw persoonsgegevens binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die Rube & Wijnveld Advocaten verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
 • wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
 • wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@rubewijnveld.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en daarin aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten

Rube & Wijnveld Advocaten stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wet- en regelgeving, zoals met de regels van de NOvA. Mocht onze organisatie om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Overdraagbaarheid

Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@rubewijnveld.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt.

Wij trachten binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Rube & Wijnveld Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Rube & Wijnveld Advocaten, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Rube & Wijnveld Advocaten maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Rube & Wijnveld Advocaten met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Rube & Wijnveld Advocaten, dan wordt hier binnen tweeënzeventig (72) uur melding van gemaakt aan de AP. Daarna gaan wij na of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen.

Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

 • het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • de door Rube & Wijnveld Advocaten te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.
Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over onze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 00 31 – (0)20 30 32 489 of via e-mail: info@rubewijnveld.nl