Algemene voorwaarden

 1. Rube & Wijnveld Advocaten is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de advocatuur uit te oefenen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Rube & Wijnveld Advocaten. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Rube & Wijnveld Advocaten. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Rube & Wijnveld Advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Rube & Wijnveld Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2 en 3 gelden deze Algemene Voorwaarden niet alleen ten behoeve van Rube & Wijnveld Advocaten, maar ook ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan Rube & Wijnveld Advocaten zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Rube & Wijnveld Advocaten zijn betrokken.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Rube & Wijnveld Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
 6. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Rube & Wijnveld Advocaten voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het gedeclareerde en betaalde honorarium in de betreffende zaak, zulks met een maximum van € 25.000,00. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 7. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Rube & Wijnveld Advocaten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals deze van tijd tot tijd door Rube & Wijnveld Advocaten zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW. Rube & Wijnveld Advocaten is bevoegd haar uurtarieven periodiek aan te passen.
 9. De werkzaamheden worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim met de betaling en is Rube & Wijnveld Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of gemaakte of te maken onkosten.
 10. Rube & Wijnveld Advocaten kan haar werkzaamheden opschorten in het geval de opdrachtgever op grond van artikel 9 in verzuim is komen te verkeren, danwel in het geval geen voorschot ter dekking van de te verrichten werkzaamheden voorhanden is, zonder dat Rube & Wijnveld Advocaten gehouden is eventuele schade die als gevolg van de opschorting ontstaat te vergoeden
 11. De opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Rube & Wijnveld Advocaten alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Rube & Wijnveld Advocaten om — behoudens tijdig schriftelijk bezwaar tegen de factuur zelf — eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Rube & Wijnveld Advocaten verschuldigd is.
 12. Rube & Wijnveld Advocaten is gerechtigd om in geval van declaraties welke 90 dagen na factuurdatum onbetaald zijn gebleven buitengerechtelijke kosten ad 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,–. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van door Rube & Wijnveld Advocaten aan de opdrachtgever verzonden facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Rube & Wijnveld Advocaten vernietigt haar dossiers, met inbegrip van originele documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin bevinden, na verloop van zeven jaar na afsluiting van de zaak.
 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Rube & Wijnveld Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 15. Indien van deze Algemene Voorwaarden een exemplaar in een andere taal wordt verstrekt zal in geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.
 16. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63160714 en kunnen worden geraadpleegd op de website van Rube & Wijnveld Advocaten: www.rubewijnveld.nl.