Horecarecht

Als horecaexploitant komt er veel op je af en conflicten en procedures leiden alleen maar af van wat je het liefst doet. De horecarecht advocaten van Rube & Wijnveld Adcocaten zijn een klankbord voor de horeca die conflicten helpen voorkomen in plaats van achteraf naar de rechter stappen.

EXPLOITATIEVERGUNNING

vergunning die je nodig hebt om een horecazaak te openen. Hij wordt verleend door de gemeente (burgemeester en wethouders) op basis van de APV en komt vaak met maatwerk voorschriften toegespitst op de zaak.

Bij de aanvraag wordt door de gemeente gekeken of de horecazaak past in de omgeving en of de exploitant aan de vereisten voldoet voor een vergunning. Denk bij dat laatste aan een verplichte Verklaring Sociale Hygiëne en een positieve Bibob beoordeling.

ALCOHOLWETVERGUNNING

Wil je alcohol schenken? Dan heb je naast de exploitatievergunning ook nog een Alcoholwetvergunning nodig van burgemeester en wethouders. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten de exploitant en eventueel de leidinggevenden aan verschillende strenge eisen voldoen. Denk daarbij aan een Verklaring Sociale Hygiëne en een positieve Bibob beoordeling (zie hieronder).

Een belangrijk voorschrift is dat alle leidinggevenden op de vergunning moeten staan en er altijd een aanwezig moet zijn tijdens openingstijden.

BESTEMMINGSPLAN

In veel gemeenten is er een beperking op het aantal horecazaken dat zich mag vestigen. Dit wordt vaak geregeld in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan (vanaf 1 januari 2024 het omgevingplan) is te vinden welk gebruik van een perceel of een gebouw is toegestaan. Op www.ruimtelijkeplannen.nl is te vinden welke bestemming op een perceel rust met de daarbij behorende regels. Valt “horeca” (of een specifieke vorm van horeca) niet onder de omschrijving, of is het zelfs expliciet uitgesloten, dan is het niet toegelaten.

Ook kan het voorkomen dat horeca is toegestaan, maar dat er beperkingen zijn in het gebruik. Denk daarbij aan mengformules (horeca in een winkelruimte), ondergeschikte horeca (bijvoorbeeld horeca in een museum), of een onderscheid in verschillende categorieën horeca. In de regels bij het bestemmingsplan worden die beperkingen uitgewerkt.

BIBOB

Bij het verlenen van de meeste vergunningen die een horecaexploitant nodig heeft, is een Bibob-toets onderdeel van de procedure. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Op grond van deze wet kan het bevoegd gezag onder andere vergunningen weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Met de Bibob-toets wordt het Bureau Bibob in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de aanvrager en zijn (zakelijke) contacten om uiteindelijk te bepalen of er een risico bestaat dat bijvoorbeeld de vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden.De toets zal in principe niet negatief uitvallen als er een enkele verkeersovertreding opduikt in het onderzoek. Echter, doordat het onderzoek niet alleen is gebaseerd op daadwerkelijke veroordelingen en boetes, maar ook op meldingen en verdenkingen is het belangrijk hier secuur mee om te gaan als aanvrager en er bovenop te zitten.

HUUR, INDEPLAATSSTELLING EN OVERNAME

Er bestaan verschillende manieren waarop iemand een horecazaak kan huren. Dat kan bijvoorbeeld de cascoruimte zijn, maar het komt ook geregeld voor dat een (deel) ingericht horecabedrijf wordt gehuurd door de exploitant.  Hoewel er sprake is van een “huurovereenkomst bedrijfsruimte”, kunnen de huurdersverplichtingen afhankelijk van de inhoud van de huurovereenkomst verschillen. Zo kan het voorkomen dat in de ene huurovereenkomst de huurder verantwoordelijk is voor leidingen (en bijvoorbeeld dus lekkages), maar in de andere huurovereenkomst weer de verhuurder.

Een bijzonder geval is daarbij de indeplaatsstelling bij overname van een horecabedrijf. Bij horeca (maar ook winkelruimte) huur is het naast het sluiten van een volledig nieuwe huurovereenkomst namelijk ook mogelijk om – onder voorwaarden die in de wet staan – de huurovereenkomst van een exploitant over te nemen. De nieuwe exploitant wordt dan “in de plaats” gesteld van de oude exploitant. Hoewel medewerking van de verhuurder nodig is, heeft de verhuurder op grond van de wet weinig mogelijkheden om die medewerking te weigeren. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de nieuwe huurder de huur financieel kan dragen en hetzelfde soort bedrijf wordt voortgezet. Dat laatste is bij horeca echter al snel het geval.

Toch komt het voor dat een verhuurder niet wil meewerken. In die gevallen moet de oude exploitant de verhuurder dagvaarden voor de Kantonrechter en een vordering tot indeplaatsstelling instellen. Dat kan als gevolg hebben dat op de afgesproken datum waarom het horecabedrijf zou worden overgedragen, de overdracht feitelijk nog niet mogelijk is. Het is van belang om bij een overname van een horecabedrijf met de huurovereenkomst in het overnamecontract daar aandacht aan te besteden.

OVERLAST EN HANDHAVING

Horeca staat voor gezelligheid. Maar die gezelligheid kan discussie met de omgeving veroorzaken. Gasten die nadat het terras in de avond is gesloten toch hun drankje buiten de deur met een sigaret opdrinken, gesprekken van de laatste gasten na sluitingstijd voor de deur, geuroverlast van de afzuiginstallatie etc. Het komt allemaal voor.

Voor de meeste problemen zal de gemeente het bevoegd gezag zijn en uiteindelijk handhaven, omdat de gemeente de meeste vergunningen afgeeft en verantwoordelijk is voor het toezicht op de meeste regels. Er zijn daarnaast ook specialistische instanties zoals bijvoorbeeld de NVWA of de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) die specifieke wetten handhaven.

Handhaving begint in zijn algemeenheid met een waarschuwing of een “voornemen”, maar kan al snel leiden tot een last onder dwangsom een last onder bestuursdwang of zelfs een (tijdelijke) sluiting als de overtredingen ernstig genoeg zijn. Van belang is dat de exploitant direct in actie komt en zich laat adviseren of de handhaving wel terecht is. De termijnen om iets tegen een handhavingsbesluit zijn namelijk kort, terwijl de consequenties groot kunnen zijn.

Rube & Wijnveld Advocaten

Voor al uw juridische horecavraagstukken

NEEM CONTACT OP

voor een kostenloos eerste intakegesprek